Monday, January 16, 2012

MFCB


现金 / 流通股数
= 45 / 157
= 0.28( 每股现金)

接着,我们参考过去的派息,

以 现金(四千五百万)减去 流动债务的 (三千二百万) 剩余(一千万三百万)
= 45 - 32
= 13

预测每股股息
= 13 / 157
= 0.07 或 每股7 分

No comments: